Statut

Statut SSMI st

 

Statut

Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie

 

Podstawa prawna statutu:

- ustawa o systemie oświaty,

- rozporządzenie MKiDN z 31 sierpień 2016 r w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych,

- rozporządzenie MKiDN  z 2 lipca 2014 r, oraz rozporządzenie z  9 grudnia 2010 r w sprawie podstaw programowych

- rozporządzenie MKiDN z 24 sierpnia 2015 r w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.

 

 

 

Rozdział I

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Społeczna Szkoła Muzyczna I st ma swoją siedzibę w Szczecinie przy ulicy Pocztowej 31/33.
 2. Organem prowadzącym Społeczną Szkołę Muzyczną I st jest Szczecińskie Towarzystwo Kształcenia Artystycznego.
 3. Społeczna Szkoła Muzyczna I st jest typem szkoły muzycznej I stopnia

o sześcioletnim lub czteroletnim cyklu kształcenia; realizująca plany nauczania i podstawy programowe obowiązujące w szkolnictwie tego typu, daje podstawy wykształcenia muzycznego.

4.   Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje minister właściwy do spraw kultury

i ochrony dziedzictwa narodowego.

5.   Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej na podstawie decyzji nr DEK.I.7755-9/94  z dnia     13 maja 1994 r.

 

 

 

§ 2

Cele i zadania Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia

 

 1. Cele i zadania szkoły: 

   -    nauczanie muzyki i gry na instrumentach, 

-          rozbudzanie i rozwijanie zdolności uczniów,

-          kształcenie wrażliwych odbiorców sztuki,

-          organizowanie popisów, koncertów oraz kursów muzycznych.

-          propagowanie muzyki w środowisku lokalnym,

-          przygotowanie najzdolniejszych uczniów do podjęcia nauki

      w szkole muzycznej II stopnia.                                                                             

 

 1. Szkoła realizuje swoje cele prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe, a także współpracując

z rodzicami.

 

Rozdział II

 

 

§ 3

Organy Społecznej Szkoły Muzycznej I st  i ich zadania

 

 

Organy szkoły stanowią: Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna.

1.Dyrektor:

-          kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

-          sprawuje nadzór pedagogiczny,

-          opracowuje arkusz organizacji szkoły oraz tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,

-          opracowuje i nadaje szkole program wychowawczy,

-          zarządza środkami finansowymi szkoły,

-          przewodniczy obradom rady pedagogicznej i realizuje jej uchwały,

-          prowadzi i przechowuje dokumentację nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami,

-          zapewnia odpowiednie warunki dla pracy dydaktycznej.

      2. Dyrektora powołuje oraz odwołuje organ prowadzący szkołę.

      3. Rada pedagogiczna:

         -   zatwierdza plany pracy szkoły,

         -   podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

         -   opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,

-   analizuje wyniki nauczania,

-   podejmuje uchwały dotyczące skreślenia z listy uczniów.

            4. Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Zebrania rady

 organizowane są z inicjatywy dyrektora lub połowy jej członków, obrady są         

 protokołowane, uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności  minimum   

 połowy członków rady.

 

 

 

 

§ 4

Organizacja Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia

 

 

 1. Edukacja muzyczna od roku szkolnego 2016/2017 przebiega zgodnie   z obowiązującym ramowym planem nauczania dla szkoły muzycznej I stopnia opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpień 2016 r.
 2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry; godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. Klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi. Klasyfikacja końcoworoczna przeprowadzana jest na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.

 

 

 

 

 

 

Rozdział III

 

§ 5

Prawa i obowiązki nauczycieli

 

1.  Prawa nauczycieli:

   - Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod

      nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki

      pedagogiczne.

   -Nauczyciel ma prawo do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników

      i innych pomocy naukowych.

    -Nauczyciel ma prawo do  rozwoju zawodowego poprzez  korzystanie z wszelkich form  doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie.

    

2.  Obowiązki nauczycieli:

     - Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną i wychowawczą; jest odpowiedzialny za wyniki tej

      pracy oraz za bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć.

     - Nauczyciel wspiera rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów.

     - Nauczyciel prowadzi dokumentację związaną z nauczaniem, dba również o powierzone mu

      pomoce dydaktyczne i instrumentarium.

     - Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania uchwał Rady Pedagogicznej.

 

 

§ 6

Prawa i obowiązki ucznia.

 

 1. Uczeń ma prawo do:

-        procesu kształcenia dostosowanego do własnych uzdolnień i możliwości,

-        informacji o wymaganiach edukacyjnych i otrzymywanych ocenach,

-        sprawiedliwej, obiektywnej oceny,

-        poszanowania godności osobistej,

-        odwoływania się do rady pedagogicznej od oceny lub udzielonej nagany w terminie 7 dni
od jej otrzymania,

-        pomocy nauczyciela w przypadku długotrwałej choroby,

-        składania egzaminów poprawkowych.

 1. Uczeń  ma obowiązek:

-        uczęszczać na zajęcia określone w planie nauczania,

-        zapoznać się z wymaganiami edukacyjnymi na dany rok szkolny,

-        uczestniczyć w koncertach i popisach organizowanych dla uczniów,

-        ćwiczyć samodzielnie w domu,

-        szanować mienie szkoły,

-        przestrzegać zasad kultury osobistej, szanować godność kolegów i nauczycieli.

 1. Uczeń wyróżniający się w nauce otrzymuje na koniec roku szkolnego pochwałę. Rodzice otrzymują list gratulacyjny na koniec całego cyklu nauki.
 2. Za lekceważenie obowiązków oraz naganną postawę uczeń może zostać ukarany upomnieniem, naganą z powiadomieniem rodziców, zawieszeniem w prawach ucznia lub skreśleniem z listy uczniów.
 3. Decyzją dyrektora uczeń może zostać skreślony z listy uczniów:

    - jeśli bez powiadomienia o przyczynach nieobecności nie uczęszcza na zajęcia przez okres

dłuższy niż jeden miesiąc. Od decyzji o skreśleniu z listy uczeń ma prawo odwołać się do

osoby prowadzącej szkołę w terminie 7 dni.

    - w przypadku braku promocji do następnej klasy.

    - w przypadku zachowania zagrażającego zdrowiu i życiu innych osób lub umyślnej dewastacji

mienia szkoły.

    - jeżeli przez trzy kolejne miesiące występują zaległości w opłatach za szkołę.

  

 

 

 

Rozdział IV

 

§ 7

Wewnątrzszkolny system oceniania

 

1. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:

  - informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i motywowanie go do

    dalszej pracy;

  - dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się

    oraz uzdolnieniach uczniów.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

  - formułowanie przez pedagogów wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania

    poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

    zajęć edukacyjnych;

  - ocenianie bieżące wg skali ocen od celującej do niedostatecznej i ustalanie ocen

    klasyfikacyjnych śródrocznych oraz końcoworocznych;

  -informowanie uczniów i rodziców o postępach w nauce ze szczególnym uwzględnieniem ocen

    słabych oraz o frekwencji na zajęciach;    

  - przeprowadzanie przesłuchań półrocznych, technicznych, egzaminów promocyjnych,

    końcowych, klasyfikacyjnych i poprawkowych;

  - ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane końcoworocznych

    (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem

    oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego.

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

  - wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych

    i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć

    edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

  - sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

  - warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej (semestralnej) oceny

    klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4  Stosuje się następujące sposoby oceniania:

  - ocena postępów edukacyjnych wg sześciostopniowej skali podczas przesłuchań półrocznych i egzaminów wymienionych w pkt. 2.

  - sprawdzanie wiadomości i umiejętności ucznia poprzez ocenianie bieżące odnotowane

    w dzienniku lekcyjnym co najmniej raz w miesiącu.

 

5. Stosuje się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:

  - przesłuchania, koncerty, konkursy oraz egzaminy promocyjne i końcowe w przypadku

    instrumentu głównego;

  - dyktanda i ćwiczenia solfeżowe, sprawdziany ustne i pisemne, testy ustne i pisemne,

    testy sprawdzające dla III klas, kompetencyjne dla VI klas oraz konkursy solfeżowe

    w przypadku przedmiotów teoretycznych.

5. Nauczyciel przedmiotów teoretycznych przechowuje sprawdzane przez siebie prace kontrolne

    przez okres kolejnego semestru szkolnego.

 

§ 8

 

 

1. Zasadą jest jawność ocen wobec ucznia i jego rodziców.

2. Na 2 tygodnie przed planowanym semestralnym oraz końcoworocznym klasyfikacyjnym    

    posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia

    i jego rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych. Informację o przewidywanej

    ocenie nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne przekazuje uczniowi i rodzicowi

    w formie ustnej. W formie pisemnej przekazuje się informacje o zagrożeniach w celu potwierdzenia jej podpisem rodziców.

3. Po otrzymaniu  informacji o przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach

    końcoworocznych (semestralnych), uczeń i jego rodzice mają prawo wnieść swoje zastrzeżenia

    do nauczyciela przedmiotu, z którego oceną się nie zgadzają. Nauczyciel jest zobowiązany

    ponownie sprawdzić wiedzę i umiejętności ucznia w wyznaczonym przez siebie terminie                                

    (najpóźniej jeden dzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej) z materiału obejmującego

    drugi semestr roku szkolnego w obecności nauczyciela pokrewnego przedmiotu.

4. Oceny półroczne i końcoworoczne wystawiane są z uwzględnieniem ocen bieżących.

5. Oceny bieżące, semestralne, egzaminacyjne i końcoworoczne ustalane są

    według następującej skali:

   a). stopień celujący – 6

   b). stopień bardzo dobry – 5

   c). stopień dobry – 4.

   d). stopień dostateczny – 3

   e). stopień dopuszczający – 2

   f). stopień niedostateczny – 1

6. Oceny wymienione w pkt. 5 ustala nauczyciel według poniższych kryteriów:

   a). stopień celujący – 6 – otrzymuje uczeń, który swoimi zdolnościami i umiejętnościami  

        wykracza poza wymagania edukacyjne swojej klasy, wykazuje samodzielność i twórczą 

        postawę w nauce, uczestniczy w przesłuchaniach, konkursach lub festiwalach o zasięgu

        regionalnym i wojewódzkim.

   b). stopień bardzo dobry – 5 – otrzymuje uczeń, który całkowicie spełnia wymagania

        edukacyjne, wykracza poza minimum programowe ilością opanowanych utworów, potrafi

        wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy nad nowym repertuarem, gra bardzo dobrze technicznie

        i ciekawie od strony muzycznej.

   c). stopień dobry – 4 – otrzymuje uczeń, który prawidłowo wykorzystuje zdobytą wiedzę,

        rozwiązuje samodzielnie typowe zadania praktyczne, nieznacznie wykracza poza wymagany  

        program ilością zrealizowanych utworów, technicznie i muzycznie gra poprawnie,

        lecz z małymi niedociągnięciami.

   d). stopień dostateczny – 3 – otrzymuje uczeń, który spełnia jedynie podstawowe wymagania   

        edukacyjne dla danej klasy, ale rokuje  postępy w dalszym kształceniu, wykonuje utwory

        z wyraźnymi niedociągnięciami technicznymi, bez przemyślanej interpretacji.

   e). stopień dopuszczający – 2 – otrzymuje uczeń, który w niewystarczającym  zakresie 

        opanował wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach edukacyjnych jego klasy,

        a znaczne ich braki w poważnym stopniu utrudniają dalsze kształcenie; wykazuje brak

        zaangażowania; wykonuje utwory z brakami pamięciowymi, a poważne niedostatki techniki 

        rzutują na artystyczny kształt produkcji.

    f). stopień niedostateczny – 1 – otrzymuje uczeń, który ewidentnie nie spełnia wymagań              

        edukacyjnych, co uniemożliwia kontynuację kształcenia; wykazuje brak zaangażowania

        lub wręcz lekceważy przedmiot.

7. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które umożliwiają otrzymanie promocji zgodnie z § 18.

8. Negatywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które uniemożliwiają otrzymania promocji zgodnie z § 18.

 

§ 9

 

 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć edukacyjnych na podstawie opinii lekarza specjalisty

    o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w zajęciach na czas określony w tej opinii.

2. Na podstawie opinii lekarza specjalisty nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania

    edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności

    w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może, na wniosek rodziców, za zgodą dyrektora,

    realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu

    2 kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym wymiaru przewidzianego

    dla tej klasy. Uczeń nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć.

4. Uczeń może realizować indywidualny tok nauczania z przedmiotu głównego lub przedmiotów

    teoretycznych za zgodą nauczyciela przedmiotu głównego i dyrektora szkoły.

5. W uzasadnionych przypadkach uczeń może realizować program dwóch lat nauki w ciągu jednego

    roku szkolnego. Wniosek do dyrektora szkoły składa wówczas nauczyciel przedmiotu głównego, 

    za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Do wniosku nauczyciel powinien dołączyć

    informacje o predyspozycjach i możliwościach ucznia oraz o jego dotychczasowych

    osiągnięciach. W przypadku uzyskania przez ucznia zgody dyrektora na realizację programu

    dwóch lat nauki w ciągu jednego roku klasyfikacja półroczna obejmuje materiał klasy

    programowo niższej, a ocena końcoworoczna dotyczy realizacji wymagań edukacyjnych

    klasy programowo wyższej.

6. Laureaci ogólnopolskich konkursów i przesłuchań w zakresie przedmiotów artystycznych,

    których organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej, otrzymują z danych zajęć

    artystycznych celującą ocenę końcoworoczną. Laureaci konkursów instrumentalnych

    są dodatkowo zwolnieni z obowiązkowego egzaminu promocyjnego.

7. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,

    że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie

    z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, z zastrzeżeniem § 10 ust. 9.

    Zastrzeżenia zgłasza się w terminie do 7 dni od zakończenia zajęć dydaktycznych.

8. W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych

    została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania, dyrektor

    powołuje komisję w składzie określonym w § 10 pkt. 2, która przeprowadza sprawdzian

    wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala końcoworoczną ocenę z danych zajęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

Egzamin promocyjny

      

 

1. Ocena promocyjna wystawiana jest przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu

    promocyjnego z instrumentu głównego.

2. Do przeprowadzenia egzaminu promocyjnego, klasyfikacyjnego i poprawkowego dyrektor

    powołuje komisję, w skład której wchodzą:

    - dyrektor jako przewodniczący,

    - nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu głównego,

    - nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

3. Ocena z egzaminu promocyjnego jest ustalona przez komisję wg skali punktowej opisanej

    w § 8 pkt. 5.

 1. Ocenę z egzaminu promocyjnego proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne.
 2. Ocenę ustala się w wyniku dyskusji na zasadzie jednomyślności. W przypadku rozbieżności ocenę ustala się jako średnią z ocen proponowanych przez poszczególne osoby wchodzące w skład komisji i zaokrągla do pełnych stopni odpowiednio w górę – przy uzyskaniu co najmniej 0,5 stopnia albo w dół – przy uzyskaniu mniej niż 0,5 stopnia.

5. Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji,

    datę egzaminu, imię i nazwisko ucznia, wykonany program oraz ocenę ustaloną przez komisję.

6. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

7. Terminy egzaminów ustala dyrektor w porozumieniu z nauczycielami przedmiotu głównego.

8. Rada Pedagogiczna może w uzasadnionych przypadkach zwolnić ucznia z egzaminu              

    promocyjnego z instrumentu głównego. Ocenę klasyfikacyjną ustala wówczas nauczyciel

    instrumentu głównego.

9. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego

    w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez

    dyrektora szkoły. W szczególnych przypadkach losowych uczeń może być oceniony na podstawie pracy przez nauczyciela prowadzącego przedmiot. Ocenę zatwierdza Rada Pedagogiczna.

10. Ocena wystawiona przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego

    nie może być zmieniona.

 

§ 11

 

1. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wyników rocznej klasyfikacji

    i podjęciu uchwały o:

    - promowaniu lub ukończeniu szkoły przez ucznia.

    - promowaniu uczniów poza normalnym trybem.

    - wyróżnieniu uczniów.

2. Uczeń jest promowany do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał klasyfikacyjną ocenę

    końcoworoczną wyższą od stopnia dopuszczającego z przedmiotów:   

    - instrument główny,

    - kształcenie słuchu.

3. Uczeń jest promowany do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich pozostałych

    obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał ocenę wyższą od stopnia niedostatecznego.

4. Uczeń szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.      

 

 

§ 12

Egzamin klasyfikacyjny

 

1. Ucznia można nie klasyfikować z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów objętych

    planem nauczania, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej

    z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczających połowę czasu zajęć w semestrze.

2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczeń nieklasyfikowany zdaje

    egzamin klasyfikacyjny.

3.Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b ustawy, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

- dyrektor szkoły artystycznej – jako przewodniczący komisji,

- nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne,

- nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

4. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

    - nazwę zajęć edukacyjnych,

    - skład komisji egzaminacyjnej,

    - termin egzaminu,

    - imię i nazwisko ucznia,

    - program artystyczny wykonany podczas egzaminu,

    - ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

5. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

§ 13

Egzamin poprawkowy

 

1. Ocena końcoworoczna niedostateczna lub dopuszczająca w przypadku przedmiotów

    wymienionych w § 11 pkt. 2 może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

2. Egzamin  poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej

    otrzymał nie więcej niż jedną ocenę niedostateczną lub nie więcej niż jedną dopuszczającą

    w przypadku przedmiotów wymienionych w § 11 pkt. 2.

3. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor powołuje komisję według zasad

    opisanych w § 12 pkt. 3. Komisja sporządza protokół zawierający termin egzaminu, skład

    komisji, pytania egzaminacyjne oraz ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

4. Szkoła ma obowiązek poinformować pisemnie rodziców ucznia o dopuszczeniu go do

    egzaminu poprawkowego.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

6. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, podlega skreśleniu z listy uczniów chyba,

    że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.

7. W ciągu całego cyklu kształcenia uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.

 

 

 

 

§ 14

                       

1. Uczeń kończy Szkołę Muzyczną I-go st., jeżeli na zakończenie klasy programowo

    najwyższej spełnił warunki wymienione w § 11.

 

 

 

Rozdział V

 

§ 15

 Uzyskiwanie środków finansowych

 

 

 1. Szkoła pozyskuje środki finansowe na działalność dydaktyczną z następujących źródeł:

a)      dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

b)      opłaty od rodziców uczniów (wysokość miesięcznej opłaty ustala organ prowadzący szkołę na początku roku szkolnego).

 

 

§ 16

Zasady rekrutacji uczniów.

 

 

 1. Rekrutacja do szkoły odbywa się poprzez  przeprowadzenie badania przydatności kandydatów do kształcenia w szkole muzycznej.
 2. Badanie obejmuje:

-        ocenę słuchu muzycznego, poczucia rytmu oraz pamięci muzycznej,

-        rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą inteligencję i zainteresowania kandydata.

 1. Uczniowie przyjęci na instrument dęty zobowiązani są przedłożyć stosowne zaświadczenie lekarskie przed rozpoczęciem nauki.

 

 

§ 17

 

 1.  Szkoła używa pieczęci okrągłej i stempla według wzorów ustalonych w odrębnych przepisach.

           

 

 

Statut został nadany przez organ prowadzący w dniu 1 września 2007 roku.

Zmian dokonano 31 sierpnia 2011 r. , 16 stycznia  2015 r, 31 sierpnia 2015 r, 14 września 2015 r.

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2016 10:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Kniaź
Ilość wyświetleń: 774
07 listopada 2016 16:14 (Izabela Kniaź) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2016 10:56 (Izabela Kniaź) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)