Statut

Statut SSM II st

STATUT SPOŁECZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ                

 II STOPNIA W SZCZECINIE

 

 

 

 

 

Podstawa prawna statutu:

 • Ustawa Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 i 949) art 98, art 99,
 • Ustawa o Systemie Oświaty (Dz. u. Z 2016 poz. 1943)
 • Rozporządzenie MKiDN z 6 września 2017 r w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. 2017 poz. 1763)
 • Rozporządzenie MKiDN z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. 2018 poz. 1023)
 • Rozporządzenie MKiDN z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych (Dz. U. 2017 poz. 1793)

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Nazwa szkoły brzmi: Społeczna Szkoła Muzyczna II st w skrócie SSM II st.
 2. Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia zwana dalej szkołą, posiada siedzibę w Szczecinie przy ul. Pocztowej 31/33 i działa na podstawie wpisu do ewidencji Centrum Edukacji Artystycznej pod numerem 344/36/2003 z dnia 14.XI.2003 r.
 3. Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia jest szkołą niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13.V.1994 r pod numerem DEK.I.7755-9/94.
 4. Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa narodowego.
 5. Szkoła prowadzi kształcenie w cyklu sześcioletnim na wydziale instrumentalnym i w cyklu czteroletnim na wydziale wokalnym.
 6. Czas trwania nauki oraz ramowe plany nauczania określane są przez obowiązujące rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

§ 2

 1. Organem prowadzącym SSM II st jest Szczecińskie Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w skrócie STKA.
 2. Do kompetencji STKA związanych z prowadzeniem szkoły należy:

a) powoływanie i odwoływanie dyrektora

b) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z dyrektorem i nauczycielami szkoły,

c) dokonywanie oceny działalności szkoły,

d) rozstrzyganie spraw spornych organów szkoły,

e) kształtowanie warunków sprzyjających funkcjonowaniu szkoły,

f) nadawanie statutu szkoły i uchwalanie jego zmian,

g) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,

h) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji nauczania, wychowania i innych zadań statutowych.

 

§ 3

 1. Świadectwo dyplomowe SSM II st nadaje tytuł zawodowy w zawodzie muzyk lub wokalista.
 2. Nauka w Szkole odbywa się na podstawie „Umowy” zawartej pomiędzy rodzicem, opiekunem ucznia lub uczniem pełnoletnim a Szkołą.
 3. Nauka w szkole finansowana jest z opłat rodziców zwanymi dalej czesnym. Czesne nie jest zapłatą za poszczególne lekcje ale stanowi w całości opłatę za naukę w Szkole. Oznacza to, że w każdym miesiącu jest ono płacone w podanej wysokości bez względu na ustawowe dni wolne od pracy np. : dni świąteczne, ferie zimowe, wakacje.

 

 

 

Rozdział II

Cele i zadania szkoły

§ 4.

 

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, w rozporządzeniach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej dotyczących szkół artystycznych. Program ten może być rozszerzony przez Zarząd STKA na wniosek Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej.
 2. Szkoła:

a) rozbudza i rozwija zdolności muzyczne;

b) kształci i wychowuje w zakresie edukacji artystycznej przyszłych profesjonalnych muzyków i świadomych odbiorców sztuki;

c) rozwija osobowość, wrażliwość estetyczną, aktywnie wpływa na rzecz kultury w środowisku lokalnym;

d)umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania poprzez:

a) prowadzenie indywidualnych lekcji gry na instrumentach;

b) prowadzenie zajęć z przedmiotów teoretycznych odbywają się w systemie klasowo – lekcyjnym;

c) stosowanie metod nauczania uwzględniających indywidualne predyspozycje Uczniów;

d) organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia wszystkich Uczniów, takich jak popisy, koncerty, audycje muzyczne;

e) muzykowanie Uczniów w zespołach instrumentalnych i wokalnych;

f) stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju i kształcenia Uczniów: udostępnianie sal do ćwiczeń, wypożyczanie instrumentów.

 1. Cele i zadania Szkoła realizuje w oparciu o Szkolny Zestaw Programów Nauczania.
 2. Nauczanie odbywa się w następujących specjalizacjach:

a) instrumentalistyka,

b) wokalistyka,

 

 

Rozdział III

Organy Społecznej Szkoły Muzycznej II st i ich zadania

§ 5

Organy szkoły stanowią: Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna.

1. Dyrektor:

- kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

- sprawuje nadzór pedagogiczny,

- opracowuje arkusz organizacji szkoły oraz tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,

- opracowuje i nadaje szkole program profilaktyczno - wychowawczy,

- zarządza środkami finansowymi szkoły,

- przewodniczy obradom rady pedagogicznej i realizuje jej uchwały,

- prowadzi i przechowuje dokumentację nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami,

- zapewnia odpowiednie warunki dla pracy dydaktycznej.

2. Dyrektora powołuje oraz odwołuje osoba prowadząca szkołę.

3. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły realizującym statutowe zadania Szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

- w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole,

- przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły,

- przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej,

- zatwierdza plany pracy szkoły,

- podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

- opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,

- analizuje wyniki nauczania,

-podejmuje uchwały dotyczące skreślenia z listy uczniów.

4. Obrady Rady Pedagogicznej są protokołowane, uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności minimum połowy członków rady.

 

 

Rozdział IV

Organizacja Społecznej Szkoły Muzycznej II stopnia

§ 6

 1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym ookreśla Dyrektor w arkuszu organizacji Szkoły na podstawie ramowego planu nauczania z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, który zatwierdza organ prowadzący Szkołę.
 2. Rok szkolny trwa od 01 września do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.
 3. Terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych określa Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym czasie, z zachowaniem ogólnego czasu zajęć ustalonego na podstawie ramowego planu nauczania, zajęcia mogą trwać:

a) 1/3 godziny lekcyjnej – 15 minut

b) 2/3 godziny lekcyjnej – 30 minut

c) 1 jednostka lekcyjna – 45 minut.

 1. Zajęcia w Szkole mogą odbywać się przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty.
 2. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielami tych przedmiotów.
 3. Tygodniowy plan zajęć indywidualnych ustala nauczyciel w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
 4. Klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi. Klasyfikacja końcoworoczna przeprowadzana jest na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
 5. W celu umożliwienia prezentacji i porównywania osiągnięć artystycznych uczniów Szkoła może organizować koncert, festiwale muzyczne, konkursy instrumentalne i tematyczne oraz inne imprezy kulturalne.

 

Rozdział V

Prawa i obowiązki

§ 7

Prawa i obowiązki nauczycieli

1.Prawa nauczycieli:

 1. Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne.
 2. Nauczyciel ma prawo do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych.
 3. Nauczyciel ma prawo do rozwoju zawodowego poprzez korzystanie z wszelkich form doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie.

 

2 Obowiązki nauczycieli:

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną i wychowawczą; jest odpowiedzialny za wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć.
 2. Nauczyciel wspiera rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 3. Nauczyciel prowadzi dokumentację związaną z nauczaniem, dba również o powierzone mu pomoce dydaktyczne i instrumentarium.
 4. Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania uchwał Rady Pedagogicznej.

 

§ 8

Prawa i obowiązki ucznia.

 

1. Uczeń ma prawo do:

 1. procesu kształcenia dostosowanego do własnych uzdolnień i możliwości,
 2. informacji o wymaganiach edukacyjnych i otrzymywanych ocenach,
 3. sprawiedliwej, obiektywnej oceny,
 4. poszanowania godności osobistej,
 5. odwoływania się do rady pedagogicznej od oceny lub udzielonej nagany w terminie 7 dni
  od jej otrzymania,
 6. pomocy nauczyciela w przypadku długotrwałej choroby,
 7. składania egzaminów poprawkowych.

2. Uczeń ma obowiązek:

 1. uczęszczać na zajęcia określone w planie nauczania,
 2. zapoznać się z wymaganiami edukacyjnymi na dany rok szkolny,
 3. uczestniczyć w koncertach i popisach organizowanych dla uczniów,
 4. ćwiczyć samodzielnie w domu,
 5. szanować mienie szkoły,
 6. przestrzegać zasad kultury osobistej, szanować godność kolegów i nauczycieli.

3.Uczeń wyróżniający się w nauce otrzymuje na koniec roku szkolnego pochwałę. Rodzice otrzymują list gratulacyjny na koniec całego cyklu nauki.

4. Za lekceważenie obowiązków oraz naganną postawę uczeń może zostać ukarany upomnieniem, naganą z powiadomieniem rodziców, zawieszeniem w prawach ucznia lub skreśleniem z listy uczniów.

5. Decyzją dyrektora uczeń może zostać skreślony z listy uczniów:

 1. jeśli bez powiadomienia o przyczynach nieobecności nie uczęszcza na zajęcia przez okres

dłuższy niż jeden miesiąc. Od decyzji o skreśleniu z listy uczeń ma prawo odwołać się do

osoby prowadzącej szkołę w terminie 7 dni,

b) w przypadku braku promocji do następnej klasy,

c) w przypadku zachowania zagrażającego zdrowiu i życiu innych osób lub umyślnej dewastacji

mienia szkoły,

d) jeżeli przez trzy kolejne miesiące występują zaległości w opłatach za szkołę.

 

 

 

 

Rozdział VI

Wewnątrzszkolny system oceniania

§ 9

 

1. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i motywowanie go do dalszej pracy;
 2. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz uzdolnieniach uczniów.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez pedagogów wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 2. ocenianie bieżące wg skali ocen od celującej do niedostatecznej i ustalanie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych oraz końcoworocznych;
 3. informowanie uczniów i rodziców o postępach w nauce ze szczególnym uwzględnieniem ocen słabych oraz o frekwencji na zajęciach;
 4. przeprowadzanie przesłuchań półrocznych, technicznych, egzaminów promocyjnych, końcowych, klasyfikacyjnych i poprawkowych;
 5. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego.

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4. Stosuje się następujące sposoby oceniania:

 1. ocena postępów edukacyjnych wg sześciostopniowej skali podczas przesłuchań półrocznych i egzaminów wymienionych w pkt. 2.
 2. sprawdzanie wiadomości i umiejętności ucznia poprzez ocenianie bieżące odnotowane w dzienniku lekcyjnym co najmniej raz w miesiącu.

5. Stosuje się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:

 1. przesłuchania, koncerty, konkursy oraz egzaminy promocyjne i końcowe w przypadku instrumentu głównego;
 2. dyktanda i ćwiczenia solfeżowe, sprawdziany ustne i pisemne, testy ustne i pisemne, testy sprawdzające dla III klas, kompetencyjne dla VI klas oraz konkursy solfeżowe w przypadku przedmiotów teoretycznych.

6. Nauczyciel przedmiotów teoretycznych przechowuje sprawdzane przez siebie prace kontrolne przez okres kolejnego semestru szkolnego.

 

§ 10

 

1. Zasadą jest jawność ocen wobec ucznia i jego rodziców.

2. Na 2 tygodnie przed planowanym semestralnym oraz końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych. Informację o przewidywanej ocenie nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne przekazuje uczniowi i rodzicowi w formie ustnej. W formie pisemnej przekazuje się informacje o zagrożeniach w celu potwierdzenia jej podpisem rodziców.

3. Po otrzymaniu informacji o przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach końcoworocznych (semestralnych), uczeń i jego rodzice mają prawo wnieść swoje zastrzeżenia do nauczyciela przedmiotu, z którego oceną się nie zgadzają. Nauczyciel jest zobowiązany ponownie sprawdzić wiedzę i umiejętności ucznia w wyznaczonym przez siebie terminie (najpóźniej jeden dzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej) z materiału obejmującego drugi semestr roku szkolnego w obecności nauczyciela pokrewnego przedmiotu.

4. Oceny półroczne i końcoworoczne wystawiane są z uwzględnieniem ocen bieżących.

5. Oceny bieżące, semestralne, egzaminacyjne i końcoworoczne ustalane są według następującej skali:

a). stopień celujący – 6 – wartość punktowa 25;

b). stopień bardzo dobry – 5 – wartość punktowa 21 24;

c). stopień dobry – 4 – wartość punktowa 16 – 20;

d). stopień dostateczny – 3 – wartość punktowa 13 – 15;

e). stopień dopuszczający – 2 – wartość punktowa 11 – 12;

f). stopień niedostateczny – 1 – wartość punktowa 0 -10.

6. Oceny wymienione w pkt. 5 ustala nauczyciel według poniższych kryteriów:

a). stopień celujący – 6 – otrzymuje uczeń, który swoimi zdolnościami i umiejętnościami wykracza poza wymagania edukacyjne swojej klasy, wykazuje samodzielność i twórczą postawę w nauce, uczestniczy w przesłuchaniach, konkursach lub festiwalach o zasięgu regionalnym i wojewódzkim.

b). stopień bardzo dobry – 5 – otrzymuje uczeń, który całkowicie spełnia wymagania edukacyjne, wykracza poza minimum programowe ilością opanowanych utworów, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy nad nowym repertuarem, gra bardzo dobrze technicznie i ciekawie od strony muzycznej.

c).stopień dobry – 4 – otrzymuje uczeń, który prawidłowo wykorzystuje zdobytą wiedzę, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania praktyczne, nieznacznie wykracza poza wymagany program ilością zrealizowanych utworów, technicznie i muzycznie gra poprawnie,lecz z małymi niedociągnięciami.

d). stopień dostateczny – 3 – otrzymuje uczeń, który spełnia jedynie podstawowe wymagania edukacyjne dla danej klasy, ale rokuje  postępy w dalszym kształceniu, wykonuje utwory z wyraźnymi niedociągnięciami technicznymi, bez przemyślanej interpretacji.

e). stopień dopuszczający – 2 – otrzymuje uczeń, który w niewystarczającym  zakresie opanował wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach edukacyjnych jego klasy, a znaczne ich braki w poważnym stopniu utrudniają dalsze kształcenie; wykazuje brak zaangażowania; wykonuje utwory z brakami pamięciowymi, a poważne niedostatki techniki rzutują na artystyczny kształt produkcji.

f). stopień niedostateczny – 1 – otrzymuje uczeń, który ewidentnie nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia kontynuację kształcenia; wykazuje brak zaangażowania lub wręcz lekceważy przedmiot.

7. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które umożliwiają otrzymanie promocji zgodnie z § 18.

8. Negatywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które uniemożliwiają otrzymania promocji zgodnie z § 18.

§ 11

 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć edukacyjnych na podstawie opinii lekarza specjalisty o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w zajęciach na czas określony w tej opinii.

2. Na podstawie opinii lekarza specjalisty nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudnościw uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może, na wniosek rodziców, za zgodą dyrektora,realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu 2 kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym wymiaru przewidzianego dla tej klasy. Uczeń nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć.

4. Uczeń może realizować indywidualny tok nauczania z przedmiotu głównego lub przedmiotów teoretycznych za zgodą nauczyciela przedmiotu głównego i dyrektora szkoły.

5. W uzasadnionych przypadkach uczeń może realizować program dwóch lat nauki w ciągu jednego roku szkolnego. Wniosek do dyrektora szkoły składa wówczas nauczyciel przedmiotu głównego, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Do wniosku nauczyciel powinien dołączyć informacje o predyspozycjach i możliwościach ucznia oraz o jego dotychczasowych osiągnięciach. W przypadku uzyskania przez ucznia zgody dyrektora na realizację programu dwóch lat nauki w ciągu jednego roku klasyfikacja półroczna obejmuje materiał klasy programowo niższej, a ocena końcoworoczna dotyczy realizacji wymagań edukacyjnych klasy programowo wyższej.

6. Laureaci ogólnopolskich konkursów i przesłuchań w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej, otrzymują z danych zajęć artystycznych celującą ocenę końcoworoczną. Laureaci konkursów instrumentalnych są dodatkowo zwolnieni z obowiązkowego egzaminu promocyjnego.

7. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, z zastrzeżeniem § 10 ust. 9 Zastrzeżenia zgłasza się w terminie do 7 dni od zakończenia zajęć dydaktycznych.

8. W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania, dyrektor powołuje komisję w składzie określonym w § 10 pkt. 2, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala końcoworoczną ocenę z danych zajęć.

 

§ 12

Egzamin promocyjny

1. Ocena promocyjna wystawiana jest przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego z instrumentu głównego.

2. Do przeprowadzenia egzaminu promocyjnego, klasyfikacyjnego i poprawkowego dyrektor powołuje komisję, w skład której wchodzą:

- dyrektor jako przewodniczący,

- nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu głównego,

- nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

3. Ocena z egzaminu promocyjnego jest ustalona przez komisję wg skali punktowej opisanej w § 10 pkt. 5.

4. Ocenę z egzaminu promocyjnego proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne.

5. Ocenę ustala się w wyniku dyskusji na zasadzie jednomyślności. W przypadku rozbieżności ocenę ustala się jako średnią z ocen proponowanych przez poszczególne osoby wchodzące w skład komisji i zaokrągla do pełnych stopni odpowiednio w górę – przy uzyskaniu co najmniej 0,5 stopnia albo w dół – przy uzyskaniu mniej niż 0,5 stopnia.

6. Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji, datę egzaminu, imię i nazwisko ucznia, wykonany program oraz ocenę ustaloną przez komisję.

7. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

8. Terminy egzaminów ustala dyrektor w porozumieniu z nauczycielami przedmiotu głównego.

9. Rada Pedagogiczna może w uzasadnionych przypadkach zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego z instrumentu głównego. Ocenę klasyfikacyjną ustala wówczas nauczyciel instrumentu głównego.

10. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły. W szczególnych przypadkach losowych uczeń może być oceniony przez Radę Pedagogiczną na podstawie pracy. Opinię o pracy ucznia składa do Rady Pedagogicznej nauczyciel prowadzący dany przedmiot.

11. Ocena wystawiona przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona.

 

§ 13

 

1. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wyników rocznej klasyfikacji i podjęciu uchwały o:

 1. promowaniu lub ukończeniu szkoły przez ucznia.
 2. promowaniu uczniów poza normalnym trybem.
 3. wyróżnieniu uczniów.

2. Uczeń jest promowany do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną wyższą od stopnia dopuszczającego z przedmiotów:

a) instrument główny,

b) kształcenie słuchu.

3. Uczeń jest promowany do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał ocenę wyższą od stopnia niedostatecznego.

 1. Uczeń szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

 

 

§ 14

Egzamin klasyfikacyjny

 

1. Ucznia można nie klasyfikować z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczających połowę czasu zajęć w semestrze.

2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczeń nieklasyfikowany zdaje egzamin klasyfikacyjny.

3.Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b ustawy, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

 1. dyrektor szkoły artystycznej – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

4. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. nazwę zajęć edukacyjnych,
 2. skład komisji egzaminacyjnej,
 3. termin egzaminu,
 4. imię i nazwisko ucznia,
 5. program artystyczny wykonany podczas egzaminu,
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

5. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§ 15

Egzamin poprawkowy

 

1. Ocena końcoworoczna niedostateczna lub dopuszczająca w przypadku przedmiotów wymienionych w § 11 pkt. 2 może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

2. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznejotrzymał nie więcej niż jedną ocenę niedostateczną lub nie więcej niż jedną dopuszczającą w przypadku przedmiotów wymienionych w § 11 pkt. 2.

3. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor powołuje komisję według zasad opisanych w § 12 pkt. 3. Komisja sporządza protokół zawierający termin egzaminu, składkomisji, pytania egzaminacyjne oraz ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

4. Szkoła ma obowiązek poinformować pisemnie rodziców ucznia o dopuszczeniu go do egzaminu poprawkowego.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

6. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, podlega skreśleniu z listy uczniów chyba, że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.

7. W ciągu całego cyklu kształcenia uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.

 

§ 16

Egzamin dyplomowy

 

 1. W szkole muzycznej egzamin dyplomowy:

a) w części praktycznej dla specjalności instrumentalistyka, wokalistyka polega na wykonaniu recitalu dyplomowego w zakresie przedmiotu głównego, którego program umożliwia ocenę poziomu przygotowania zawodowego; recital wykonuje się z udziałem publiczności; dopuszcza się możliwość podziału recitalu na dwie części wykonywane w różnych terminach.

b) w części teoretycznej ma formę ustną z przedmiotu historia muzyki,

c) przewodniczący komisji dyplomowej wyznacza nauczyciela zajęć edukacyjnych objętych egzaminem dyplomowym wchodzącego w skład danego zespołu egzaminacyjnego lub zespół egzaminacyjny do przygotowania zadań egzaminacyjnych w części teoretycznej. Zadania egzaminacyjne przygotowuje się z uwzględnieniem podstawy programowej w zakresie danych zajęć edukacyjnych. Nauczyciel lub zespół egzaminacyjny przygotowują zadania egzaminacyjne i łączą je w zestawy, tak, aby zestaw zadań egzaminacyjnych pozwalał na ocenę wiedzy i umiejętności ucznia. Zestawy te zatwierdza przewodniczący komisji dyplomowej, opatrując je podpisem oraz podłużną pieczęcią Szkoły. Zestawy przechowuje się w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem. Jedno z zadań egzaminacyjnych zawiera przykład dźwiękowy.

d) zakres treści tematów egzaminacyjnych jest zgodny z podstawą programową

e) Procedury egzaminu ustnego:

 • z przygotowanych zestawów uczeń losuje jeden zestaw;
 • zamiana wylosowanego zestawu egzaminacyjnego na inny jest niedozwolona;
 • uczeń otrzymuje 20 minut na przygotowanie odpowiedzi;
 • po wylosowaniu zestawu egzaminacyjnego uczeń nie opuszcza sali przed zakończeniem egzaminu;
 • w uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji egzaminacyjnej (zespołu egzaminacyjnego) może zezwolić ucz-niowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej;
 • opuszczenie sali w innych przypadkach – przed zakończeniem egzaminu – jest równoznaczne z odstąpieniem od egza-minu dyplomowego;
 • czas trwania części ustnej egzaminu dyplomowego nie przekracza 60 minut. Komisja egzaminacyjna (zespół egzamina-cyjny nie może w tym samym czasie egzaminować więcej niż jednego ucznia);
 • zakres egzaminu obejmuje wiedzę i umiejętności zgodnie z podstawą programową
 1. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych objętych egzaminem dyplomowym, nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu dyplomowego informują uczniów klas programowo najwyższych o:

- formie części teoretycznej,

- zakresie obowiązujących treści nauczania, stanowiących podstawę przygotowywania zadań egzaminacyjnych

- w przypadku uczniów szkoły muzycznej – programie recitalu dyplomowego

 1. W skład komisji dyplomowej wchodzą:

- przewodniczący komisji,

- dyrektor, jeżeli nie jest przewodniczącym komisji,

- nauczyciele prowadzący z uczniami zajęcia edukacyjne objęte egzaminem dyplomowym,

- nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 1. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne.
 2. Przewodniczący komisji dyplomowej powołuje zespoły egzaminacyjne oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu dyplomowego.
 3. Egzamin dyplomowy ocenia się w stopniach według skali, o której mowa w § 10 ust. 5.
 4. Ocenę proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne. Ocenę ustala się w wyniku dyskusji za zasadzie jednomyślności. W przypadku rozbieżności ocenę ustala się jako średnią z ocen proponowanych przez poszczególne osoby wchodzące w skład zespołu egzaminacyjnego i zaokrągla do pełnych stopni odpowiednio w górę – przy uzyskaniu co najmniej 0,5 stopnia albo w w dół – przy uzyskaniu mniej niż 0,5 stopnia. Ocena wystawiona przez zespół egzaminacyjny jest ostateczna.
 5. Uczeń zdał egzamin dyplomowy, jeśli otrzymał:

a) w części praktycznej – ocenę wyższą od stopnia dopuszczającego;

b) w części teoretycznej z historii muzyki – ocenę wyższą od stopnia niedostatecznego;

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego, kończy szkołę z wyróżnieniem. Do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego w części teoretycznej i w części praktycznej.
 2. Dla każdego ucznia sporządza się indywidualny protokół z egzaminu dyplomowego zawierający w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, skład komisji, termin przeprowadzenia poszczególnych części egzaminów dyplomowych, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, oceny z poszczególnych części egzaminu dyplomowego. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji dyplomowej. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

 

 

Rozdział VII

Finansowanie szkoły

§ 17

 

 1. W celu pokrycia kosztów działalności Szkoła pobiera na podstawie umów cywilnoprawnych z Rodzicami (opiekunami prawnymi) Uczniów jednorazowe wpisowe oraz comiesięczne czesne.

a) wysokość czesnego, wpisowego i innych opłat, a także zasad i limitów ulg w tych świadczeniach ustala Organ Prowadzący Szkołę,

b) Rodzice Uczniów zobowiązani są do wpłaty czesnego na podstawie zawartej z nimi umowy cywilnoprawnej.

 1. Szkoła korzysta z dotacji budżetowych przewidzianych prawem, świadczonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości gwarantowanej przez ustawę.
 2. Szkoła może korzystać z darowizn oraz innych środków uzyskanych od osób fizycznych i prawnych.
 3. Szkoła może korzystać z subwencji pochodzących od krajowych lub zagranicznych instytucji.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 18.

1. Statut Szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i nauczycieli.

2. Statut może być zmieniony decyzją Organu Prowadzącego z inicjatywy własnej lub na wniosek jednego z organów Szkoły.

3. Organ Prowadzący przed zmianą statutu może zasięgnąć opinii organów Szkoły.

4. Zasięganie opinii, o której mowa w ust. 3, nie jest konieczne, jeśli zmiana statutu wynika z obowiązku dostosowania jego treści do przepisów wyższego rzędu.

5. Obowiązkiem Dyrektora jest zapoznanie rodziców ze statutem Szkoły, jak również z każdorazową jego zmianą.

§ 19.

 1. Szkoła używa pieczęci okrągłej i stempla według wzorów ustalonych w odrębnych przepisach.

 

 

Statut został nadany przez organ prowadzący w dniu 1 września 2007 roku.

Zmian dokonano 31 sierpnia 2011 r. , 16 stycznia 2015 r, 14 września 2015 r.

Ostatni tekst jednolity Statutu ogłoszono dnia 31 sierpnia 2017 r.

Niniejszy tekst ujednolicony Statutu uchwalono dnia 19 grudnia 2018 r.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2019 15:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Kniaź
Ilość wyświetleń: 234
03 kwietnia 2019 15:59 (Izabela Kniaź) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)